การเรียนการสอนรูปแบบ English for Integrated Studies

การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในรูปแบบของ English for Integrated Studies ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ เนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 4 วิชา ได้เเก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษเเละวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด