Category: ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดมาตรการหลักไว้6 ข้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ มีการกำหนดมาตรการหลักไว้6 ข้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ มีการกำหนดมาตรการหลักไว้6 ข้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาดังนี้1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาเสมอทุกวัน2. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง5. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสและใช้ร่วมกันบ่อยๆ6. ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน#โควิดตัวร้าย พวกเราต้องร่วมมือกันผ่านไปด้วยกันนะคะ

ด่วน❗️📣 แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด่วน แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เพิ่มเติม) ด่วน แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เพิ่มเติม)ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดโรงเรียนในระหว่างตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารทางเพจของโรงเรียนหรือไลน์กลุ่มห้องเรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยในรูปแบบต่างๆในภายหลัง…

การรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2563 ยังรับสมัครอยู่นะคะสนใจเข้ามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองในวันเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : SuesanSK@gmail.com มาเป็นครอบครัวสื่อสารกันนะคะ