Category: ไม่มีหมวดหมู่

“ลายมือ”สือไทย

“ลายมือ”สือไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะ การคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเขียนในช่วงที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์เเละเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา

การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จาก -พลโท นพดล จิเจริญเจ้ากรมการทหารสื่อสาร ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารสื่อสาร – พันเอก กิตติ สมสนั่นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 2564 (ออนไลน์)

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 2564 (ออนไลน์) เนื่องจากในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2564 ในรูปแบบของออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และร่วมประกวดรายการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกตำราเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการนำเสนอบรรยากาศในโรงเรียนที่เเสนจะอบอุ่นเเละการเปลี่ยนเเปลงสภาพเเวดล้อมภายในมาให้ทุกคนได้ชมกัน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ โควิด-19

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ โควิด-19 ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อเนื่องของนักเรียน โดยการงดการเรียนที่โรงเรียน เเต่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยทำตามคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการการจัดการเรียนการสอนภายใต้การเเพร่ระบาดของโควิด 19 เเละมาตรการป้องกันความปลอดภัย

มาตรการการจัดการเรียนการสอนภายใต้การเเพร่ระบาดของโควิด 19 เเละมาตรการป้องกันความปลอดภัย เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ มีมาตรการการจัดการเรียนการสอน ตอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เเละมาตรการป้องกันความปลอดภัย

ประกาศเเจ้งข่าวให้ทราบ

ประกาศเเจ้งข่าวให้ทราบ การเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับปลัด ศธ., เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) โดยที่ประชุมมีมติว่า จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน…

ประกาศผลสอบ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนการสอน EIS

ประกาศผลสอบ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนการสอน EIS เนื่องจาก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทางโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ ได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนการสอน EIS รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

ประกาศกำหนดการสอบ EIS ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

*** ให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ-สกุล ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ เวลาสอบ เเละห้องสอบให้เรียบร้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เเพร่ระบาด ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากนักเรียนเเละผู้ปกครองที่เดินทางมาสอบ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด