Author: suesan@school

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

พ.อ.นัทวัจน์ สมเจษ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร/ผู้จัดการ รร.ทบอ.สสส. เป็นประธานเปิดและปิดกีฬาสี รร.ทบอ.สสส. มีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท และแข่งขันชักเย่อระหว่าง ผู้ปกครองและครู เป็นได้ด้วยความสนุกสนาน

วันเด็กปี 2567

รร.ทบอ.สสส. ให้ความสำคัญ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เน้นวิธีการที่จะทำให้เด็กเป็นกำลังที่ดีของชาติในอนาคต “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”