พันธกิจ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปรัชญาเเละคุณลักษณะอันพึงประสงค์

พันธกิจของโรงเรียน

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา  ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ทักษะการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษา

3. พัฒนา และส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่ในการเรียน การสอนที่ทันสมัยและการวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพื่อประสิทธิภาพทุกรอบด้าน

4. ประสานงานทุกรอบด้าน โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทดี มีวินัย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ยุวทหาร

ปรัชญาของโรงเรียน

“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”

มีวินัย            หมายถึง         สามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และมีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้

ใฝ่เรียนรู้         หมายถึง         มีความกระตือรือร้น สนใจ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

คู่คุณธรรม       หมายถึง         มุ่งให้นักเรียนยึดมั่นใน ศาสนา  มีคุณธรรม ตาม จรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพและประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

๓. มีวินัย

๔. ใฝ่เรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง

๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

๗. รักความเป็นไทย

๘. มีจิตสาธารณะ

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานการศึกษา

2. ครูทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  สื่อการสอนเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด

4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ครบทุกด้านและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนารูปแบบการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียน

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด