ครู-อาจารย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์


พันเอก(ดร.) คีรีบูรณ์ จำปาเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


คณะผู้บริหาร


ครูหัวหน้าระดับชั้น


ครูระดับชั้นอนุบาล


ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น


ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย


ฝ่ายการเงิน


ครูวิลาสินี ยิ่งประเสริฐ
ครูบุษยา ใจกระสันต์

ฝ่ายกิจการนักเรียน


ครูวราลักษณ์ ร่วมโพธิ์รี
ครูปรีชญา   ดวงศรี


ฝ่ายวิชาการ


ครูนุชจรี   อรุณโชติ

ฝ่ายงานวัดผลและประเมินผล


ครูปรางค์ทิพย์    ปานขลิบ

ระดับชั้นอนุบาล


อนุบาล 1

ครูฐิตินันท์  แก้วแสน

อนุบาล 2

ครูรุจิรา  เรืองสุขสุด

อนุบาล 3

ครูมลฤดี  พวงมณี
ครูดุจดาว  ทองเนื้อดี
ครูอรุณรัตน์  วงษ์กัณหา
ครูกนกวรรณ  ธาราธร


ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ 1

ครูพรทิพย์  สนทยา
ครูบงกช  ทองศิลลา
ครูอาภัทสรา  อินทรวิเชียร

ประถมศึกษาปีที่ 2

ครูศิริพร สายพยุง
ครูบานเย็น  สรรพวุธ

ประถมศึกษาปีที่ 3

 ครูนิโรบล  บุญเมฆ
ครูรสรินทร์  จันทร์แก้ว
ครูรุ้งเพชร  ช่างหล่อ


ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ 4

ครูพิมพ์ภัทรา  ศรีสุวรรณ
ครูผกาวดี  ด้วงตะกั่ว
ครูศิริพร  อุบลแสงจันทร์

ประถมศึกษาปีที่ 5

ครูปียาภรณ์ ณ พึ่งบุญ
ครูกิตติ  ภาคีผล
ครูปรีชญา ดวงศรี

ประถมศึกษาปีที่ 6

ครูจิรพรรณ  กี่สง่า
ครูวราพร  พุทธิวงษา
ครูอลิษา  เทพตาแสง


คุณครูพิเศษ

Teacher John