Month: September 2021

กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning

กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในห้วงวิกฤติการณ์แพร่ระบาดไวรัส covid-19

“ลายมือ”สือไทย

“ลายมือ”สือไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะ การคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเขียนในช่วงที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์เเละเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด