ประกาศด่วน


ประกาศด่วน

เรื่อง การขอเลื่อนสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตร EIS ประจำปีการศึกษา 2564

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ที่มีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่หลายโรงเรียนมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ทาง รร.ทบอ.สสส. ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-4 จากกำหนดการเดิมในวันจันทร์ที่ 19 เม.ย. 256464 และประกาศผลสอบในวันอังคารที่ 20 เม.ย. 2564 นั้น

ขอเลื่อนกำหนดการใหม่เป็นวันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 2564 และประกาศผลสอบในวันเดียวกัน โดยจะประกาศผลสอบทาง เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ ของโรงเรียนในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

โดยกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตร EIS ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

  • ระดับปฐมวัย 2,3

08.30-09.30 น. สอบข้อเขียน ณ ห้อง ป.1/1

10.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 5 นาที) ณ ห้องประกันคุณภาพ

  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

12.30-13.30 น. สอบข้อเขียน ณ ห้อง ป.2/1 และป.3/1

13.30-16.30 น. สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 5 นาที) ณ ลานใต้ตึกม่วง

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์เป็นประจำ จึงเรียนมาเพื่อทราบ