รร.ทบอ.สสส. ให้ความสำคัญ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เน้นวิธีการที่จะทำให้เด็กเป็นกำลังที่ดีของชาติในอนาคต

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”