“ลายมือ”สือไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะ การคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเขียนในช่วงที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์เเละเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด