ด่วน❗️📣 ปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่แล้ว)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


ด่วน❗️📣 ปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่แล้ว)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564📌โปรดอ่านข้อความในจดหมายอย่างละเอียดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ เปิด-ปิดสถานศึกษาฯ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักเรียนในภายหลังค่ะ โดยจะมีการเริ่มเรียนออนไลน์ในวันที่ 6 มกราคม 2564นี้ ให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารได้ทางเพจของโรงเรียนหรือจากครูประจำชั้นของแต่ละชั้นเรียนได้เลยค่ะ