กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี