กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning


กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Blended Learning ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในห้วงวิกฤติการณ์แพร่ระบาดไวรัส covid-19