โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ มีการกำหนดมาตรการหลักไว้6 ข้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ มีการกำหนดมาตรการหลักไว้6 ข้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาดังนี้1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาเสมอทุกวัน2. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง5. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสและใช้ร่วมกันบ่อยๆ6. ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน#โควิดตัวร้าย พวกเราต้องร่วมมือกันผ่านไปด้วยกันนะคะ👍🏻