การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา

การพัฒนาเเละปรับเปลี่ยนสถานศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จาก

-พลโท นพดล จิเจริญ
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารสื่อสาร

– พันเอก กิตติ สมสนั่น
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร