พันเอก.ดร.คีรีบูรณ์ จำปาเทศ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
สื่อสารสงเคราะห์

นางสาวนุชจรี อรุณโชติ
รองผู้อำนวยการวิชาการ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
สื่อสารสงเคราะห์